30/04/2021

Nevyužívaná mestská budova sa zmení na miesto pre dialóg o verejnom priestorePre budovu na Hornom vale 67, v ktorej sa minulý mesiac otvorili kancelárie Útvaru hlavného architekta, existuje dlhodobejší a širší zámer. Nevyužívané priestory v centre mesta sa postupne naplnia zaujímavými vzdelávacími a kultúrnymi iniciatívami a aktivitami. Jednou z nich je plánovaný projekt PASÁ:Ž – Platforma pre architektúru a občiansku participáciu, v rámci ktorej budú mať občania možnosť aktívne sa zapojiť do procesov tvorby verejného priestranstva a zlepšovania verejných služieb. Mesto totiž vníma nespokojnosť občanov so stavom verejného priestoru a touto problematikou sa intenzívne zaoberá. 

Organizácia PASÁ:Ž sa bude tematicky orientovať na oblasti verejného priestoru, architektúry, urbanizmu, verejnej správy a občianskej participácie. Postupne sa stane dejiskom výstav, tvorivých dielní, prednášok expertov a vzdelávacích programov zameraných na tieto témy. Vznikne tak otvorená platforma pre dialóg medzi expertmi, úradníkmi a obyvateľmi mesta, s cieľom zvýšiť zapojenie občanov a miestnych komunít do tvorby verejného priestranstva a služieb. V priestoroch budovy je tiež plánovaná galéria zameraná na témy verejného priestoru, architektúry a urbanizmu, kaviareň s priestorom pre organizovanie verejných diskusií a iných podujatí, design shop, či kancelárie, prednáškové a workshopové miestnosti pre budúcu organizáciu, ktorá bude v prípade získania titulu koordinovať celý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry.

Vizualizácia rekonštrukcie budovy na Hornom vale – budúce sídlo organizácie PASÁ:Ž

Projekt PASÁ:Ž vychádza z iniciatívy tímu pripravujúceho kandidatúru mesta na Európske hlavné mesto kultúry 2026 v úzkej spolupráci s Útvarom hlavného architekta. Celkový zámer súvisí so širšou ambíciou projektu Európske hlavné mesto kultúry zamerať sa na témy ako udržateľná tvorba mesta, verejný priestor, architektúra, dizajn, produkcia umenia a prepojenie umenia a vedy. Inšpiráciou pre takúto organizáciu sú mestské inštitúty fungujúce vo viacerých mestách, ako napr. Metropolitný inštitút Bratislava alebo CAMP – Centrum architektúry a mestského plánovania v Prahe. Mnohé témy, ktorými sa bude PASÁ:Ž zaoberať, sú veľmi aktuálne aj v širšom európskom kontexte, kde momentálne prebieha formovanie iniciatívy Nový Európsky Bauhaus venujúcej sa problematike tvorby udržateľných miest v Európe.

Budúce aktivity organizácie PASÁ:Ž predstavujú napr. workshopy pre odbornú verejnosť a pracovníkov verejnej správy na aktuálne témy, participatívne projekty pre zapájanie občanov do procesu plánovania mesta, vzdelávacie programy pre deti o architektúre či série tvorivých dielní a dočasných architektonických intervencií, ktoré budú mať za cieľ vytvoriť kvalitnejší verejný priestor a priniesť nový život do zanedbaných častí mesta. Súčasťou bude aj projekt s názvom Kreatívna byrokracia, ktorý bude pozostávať zo školení a tréningov pre zamestnancov verejných inštitúcií zameraných na inovatívne spôsoby tvorby mestských politík a zlepšovania verejných služieb.

Vedenie mesta Žilina sa zaviazalo, že projekt PASÁ:Ž bude realizovaný v najbližších rokoch bez ohľadu na výsledok v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry. V najbližších mesiacoch je pripravovaná prezentácia výstupov projektu Mestské zásahy Žilina 2026, kde mali občania možnosť prihlásiť svoje vlastné riešenia pre zanedbané alebo nevyužívané verejné priestory či budovy v meste. Výsledkom iniciatívy Mestské Zásahy je napríklad aj pripravovaná výstavba nového kreatívneho trhoviska. Na jeseň po čiastočnej rekonštrukcii priestorov na Hornom vale je plánovaná interaktívna výstava k pripravovanej kreatívnej a kultúrnej stratégií mesta Kreatívna Žilina 2035. Zároveň, v priebehu roka 2021 bude vyhlásená verejná architektonická súťaž na celkovú rekonštrukciu budovy vzhľadom k jej plánovaným budúcim funkciám.« | »