Kreatívna Žilina 2035

Kandidatúra Žilina Beskydy 2026 je prejavom našej ambície ďalej profesionalizovať riadenie a správu kultúry. Je to tiež príležitosť na prehĺbenie strategických partnerstiev s európskymi partnermi, cezhraničnými mestami, regionálnymi samosprávami, Žilinskou univerzitou, priemyslom a občianskym sektorom. Kandidatúru vnímame ako jedinečnú príležitosť pracovať na významných transformačných procesoch zameraných na zlepšenie kultúrnych a kreatívnych ekosystémov v meste. Projekt EHMK je nástroj, ktorý možno využiť na urýchlenie mnohých strategických procesov a bez ohľadu na to, či Žilina nakoniec získa titul Európske hlavné mesto kultúry alebo nie, je to príležitosť urobiť zo Žiliny atraktívne kreatívne mesto.

Spolu s prípravnými procesmi EHMK kandidatúry začalo mesto Žilina v roku 2020 pracovať na svojej novej kultúrnej stratégii: Kreatívna Žilina 2035.

Proces sme zahájili vypracovaním rámca budúcej stratégie a vykonaním prvých analýz. Zhromaždili sme dostupné údaje, usporiadali tematické cieľové skupiny na vykonanie SWOT analýz a zverejnili online dotazník pre verejnosť.

Pred vytvorením konečných strategických dokumentov bude po analytickej fáze nasledovať ďalší výskum v priebehu roku 2021, vrátane hĺbkových rozhovorov s kultúrnymi subjektmi, prieskumov verejnej mienky o kultúrnych potrebách a hodnotách občanov a fokusové skupiny s pravidelnými verejnými diskusiami a záverečnou participatívnou výstavou výstupov na jar 2021.

Na základe výsledkov predbežného výskumu sme identifikovali súbor hlavných strategických oblastí:

Rozvoj publika, zlepšenie návštevníckych služieb a skúseností

Kultúrni operátori majú pocit, že v meste je dostatok odborných znalostí a bohatá kultúrna ponuka, kultúrna účasť je však dosť nízka. Naliehavo potrebujeme komplexnú stratégiu rozvoja publika. Okrem toho sa mnoho z tradičných verejných kultúrnych inštitúcií potýka s nízkou kvalitou infraštruktúry, obmedzeným využitím informačno-komunikačných technológií a nízkym počtom doplnkových služieb pre návštevníkov.

Mestský rozvoj a umenie vo verejnom priestore

Dotazník s názormi verejnosti ukázal, že väčšina obyvateľov vníma ako najväčší problém Žiliny nízku kvalitu verejného priestoru. Časť novej stratégie sa bude venovať tejto problematike a zároveň bude podporovať priestor pre zeleň a adaptovanie sa na klimatické zmeny v celkovej stratégii rozvoja mesta.

Kreatívne vzdelávanie

Žilina má tendenciu považovať sa za mesto výrazne zamerané na strojárstvo a priemysel. Strategicky je teda jednou z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné v rámci stratégie riešiť, kreatívny odliv mozgov čiastočne spôsobený absenciou umeleckého vzdelávania na univerzitnej úrovni a kreatívneho vzdelávania v regióne, zatiaľ čo v meste funguje uznávaná stredná škola zameraná na umenie a dizajn.

Udržateľné pracovné podmienky pre kreatívnych pracovníkov

V kultúrnej stratégii potrebujeme reflektovať budúcnosť kultúry v post-covidovej spoločnosti a tvorivý odliv mozgov z regiónu. Našou prioritou je starostlivosť o pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť kreatívnych pracovníkov a ich publikum. Súčasná situácia odhalila zraniteľnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov a ukázala nám nedostatok solídneho systému podpory a udržateľného prostredia pre kultúrnych a kreatívnych pracovníkov.

Otvorená a kolaboratívna kultúra

Identifikovali sme potrebu zlepšiť zdieľanie informácií, odborných znalostí a celkovú spoluprácu medzi mestom, regionálnymi a vládnymi kultúrnymi inštitúciami, ale aj medzi súkromnými a občianskymi organizáciami. Je potrebný otvorený zber dát a zastúpenie kultúrneho sektoru v diskusii s mestom.

Európsky profil mesta

Mesto Žilina sa usiluje stať sa moderným európskym mestom, čo prináša potrebu zvýšenia účasti v európskych projektoch a sieťach. Súčasťou stratégie je lepšie využívať geografickú polohu mesta blízko českých a poľských hraníc, ako aj posilniť a vybudovať kapacity kultúrneho sektoru na zlepšenie medzinárodnej spolupráce.