Kreatívna Žilina 2035

Kandidatúra Žilina Beskydy 2026 je prejavom ambície ďalej profesionalizovať riadenie a správu kultúry. Je to tiež príležitosť na prehĺbenie strategických partnerstiev s európskymi partnermi, cezhraničnými mestami, regionálnymi samosprávami, Žilinskou univerzitou, priemyselným a občianskym sektorom. Kandidatúru vnímame ako jedinečnú príležitosť pracovať na významných transformačných procesoch zameraných na zlepšenie kultúrnych a kreatívnych ekosystémov v meste. Projekt EHMK je nástroj, ktorý možno využiť na urýchlenie mnohých strategických procesov a bez ohľadu na to, či Žilina nakoniec získa titul Európske hlavné mesto kultúry alebo nie, je to príležitosť urobiť zo Žiliny atraktívne kreatívne mesto.

Spolu s prípravnými procesmi EHMK kandidatúry začalo mesto Žilina v roku 2020 pracovať na svojej kultúrnej stratégii: Kreatívna Žilina 2035. Tento dokument bol úspešne odsúhlasený na mestskom zastupiteľstve 20. Septembra 2021. Ďalší akčný plán pre implementáciu tejto stratégie, bude pripravený na začiatku roka 2022.

Proces sme zahájili v roku 2020 vypracovaním rámca budúcej stratégie a vykonaním prvých analýz. Zhromaždili sme dostupné údaje, usporiadali tematické cieľové skupiny na vykonanie SWOT analýz a zverejnili online dotazník pre verejnosť.
Na základe prvotnej analytickej fázy nasledoval ďalší výskum v priebehu roku 2021 v spolupráci s expertami a Žilinskou univerzitou, vrátane hĺbkových rozhovorov s kultúrnymi subjektami, prieskumov verejnej mienky o kultúrnych potrebách a hodnotách občanov, fokusových skupín a workshopov na spoločné formulácie vízií, stratégií a opatrení v strategickom dokumente. Súčasťou tohto procesu bolo aj komunitné mapovanie uskutočnené v mestských častiach, keďže prvotné postrehy indikovali slabé možnosti kultúrnej paritcipácie v odľahlých častiach mesta. Súčasne bolo externým expertom analyzované posúdenie kultúrneho turizmu v meste a regióne, ktorý mapoval situáciu, robil rozhovory s aktérmi a operátormi a potom nastavil strategické priority.

Stručný prehľad oblastí rozvoja:

Kultúrna politika mesta. Podpora kultúry a umeleckej tvorby. Pestrá, živá a kooperujúca kultúrna scéna v meste fungujúca v adekvátnych infraštruktúrnych podmienkach a za účasti zanieteného a angažovaného publika

Podpora rozvoja kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych aktérov v meste –  obnova existujúcej a budovanie novej kultúrnej infraštruktúry, reforma dotačnej politiky, systematická finančná aj nefinančná podpora aktérov, lepšia starostlivosť o vlastné inštitúcie, systematický rozvoj publika. 

Inšpiratívne a inovatívne mesto. Sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako zdroj inovácií slúžiacich všestrannému rozvoju mesta

Zlepšovanie podmienok pre aktérov z prostredia KKP –  podpora rozvoja priestorových a štrukturálnych kapacít v podobe zázemia pre sektor KKP, vybudovanie modernej infraštruktúry pre festivaly a veľké podujatia, podpora prepájania aktérov z KKP s ďalšími sektormi, podpora sieťovania aktérov z KKP v medzinárodnom kontexte.
 

Identita a kultúrny turizmus. Atraktívna destinácia pre domáci aj zahraničný kultúrny turistický ruch vďaka schopnosti tvorivo reflektovať a prostredníctvom kultúry rozvíjať identitu mesta a regiónu

Podpora cestovného ruchu s pridanou hodnotou –  komplexná starostlivosť o návštevníka mesta, silná a jedinečná identita mestských kultúrnych inštitúcií a ich podujatí, formovanie medzinárodného profilu mesta a jeho aktívna propagácia v zahraničí, tvoriva artikulácia brandingu mesta, prehlbovanie cezhraničnej spolupráce prost. angažovanosti v euroregióne Beskydy.

Kultúrne a inkluzívne mesto. Otvorené, inkluzívne a udržateľné mesto so širokou dostupnosťou kultúry ako nemateriálneho zdroja kvality života všetkých obyvateľov mesta.

Dostupnosť kultúry v širokom zmysle – inkluzívny verejný priestor, odstraňovanie fyzických bariér pri prístupe ku kultúre, mitigácia socio-ekonomických bariér, decentralizácia, podpora komunít, podpora občianskej spoločnosti, inklúzia, udržateľnosť.

Európsky profil mesta

Mesto Žilina sa usiluje stať sa moderným európskym mestom, čo prináša potrebu zvýšenia účasti v európskych projektoch a sieťach. Súčasťou stratégie je lepšie využívať geografickú polohu mesta blízko českých a poľských hraníc, ako aj posilniť a vybudovať kapacity kultúrneho sektoru na zlepšenie medzinárodnej spolupráce.