Kreatywna Żylina 2035

Kandydatura Żylina Beskidy 2026 jest przejawem naszych ambicji dalszej profesjonalizacji zarządzania i administrowania kulturą. Jest to również okazja do pogłębienia partnerstwa strategicznego z partnerami europejskimi, miastami przygranicznymi, władzami regionalnymi, Uniwersytetem w Żylinie, przemysłem i sektorem obywatelskim. Postrzegamy Kandydaturę jako niepowtarzalna okazję do pracy nad znaczącymi procesami transformacji mającymi na celu poprawę ekosystemów kulturowych i twórczych w mieście. Projekt ESK jest narzędziem, które można wykorzystać do przyspieszenia wielu procesów strategicznych, niezależnie od tego, czy Żylina ostatecznie zdobędzie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, czy też nie, jest szansą, aby Żylina stała się atrakcyjnym miastem kreatywnym.

Wraz z przygotowaniami do kandydatury do ESK miasto Żylina rozpoczęło w 2020 roku prace nad nową Strategią Rozwoju Kultury: Kreatywna Żylina 2035.

Proces ten rozpoczęliśmy od opracowania ram przyszłej strategii i przeprowadzenia pierwszych analiz. Zebraliśmy dostępne dane, zorganizowaliśmy tematyczne grupy docelowe w celu wykonania analiz SWOT oraz opublikowaliśmy kwestionariusz internetowy dla publiczności.

[:]

Przed opracowaniem ostatecznych dokumentów strategicznych, po etapie analitycznym zostaną w 2021 roku przeprowadzone kolejne badania, w tym szczegółowe wywiady z podmiotami z obszaru kultury, badania opinii publicznej na temat potrzeb i wartości kulturalnych obywateli, a także grupy fokusowe z regularnymi debatami publicznymi i końcową wystawą partycypacyjną z rezultatami, oczekiwaną na wiosnę  2021 r.

Na podstawie wyników badań wstępnych zidentyfikowaliśmy szereg głównych obszarów strategicznych:

Rozwój publiczności, poprawa usług dla odwiedzających i doświadczeń

Operatorzy kultury mają wrażenie, że miasto ma wystarczającą wiedzę i bogatą ofertę kulturalną, ale udział w kulturze jest dość niski. Pilnie potrzebujemy Kompleksowej Strategii Rozwoju Publiczności. Ponadto liczne tradycyjne publiczne instytucje kultury borykają się z niską jakością infrastruktury, ograniczonym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz niewielką liczbą dodatkowych usług dla odwiedzających.

Rozwój miasta i sztuka w przestrzeni publicznej

Kwestionariusz z opiniami szerokiego ogółu pokazał, że większość mieszkańców postrzega jako największy problem Żyliny niską jakość przestrzeni publicznej. Część nowej strategii zajmie się tą kwestią, jednocześnie wspierając przestrzeń dla zieleni i adaptacji do zmian klimatu w ogólnej Strategii Rozwoju Miasta.

Kreatywna edukacja

Żylina ma tendencję do postrzegania siebie jako miasta silnego skoncentrowanego na przemyśle maszynowym i innych gałęziach przemysłu. Ze strategicznego punktu widzenia jedną z najważniejszych kwestii, które należy uwzględnić w Strategii, jest ucieczka kreatywnych mózgów, częściowo z powodu braku edukacji artystycznej na poziomie uniwersyteckim i edukacji kreatywnej w regionie, podczas gdy miasto ma renomowaną średnią szkołę artystyczną i projektancką.

Zrównoważone warunki pracy dla kreatywnych pracowników

W Strategii Kulturowej musimy zastanowić się nad przyszłością kultury w społeczeństwie post-covidowym i ucieczką kreatywnych mózgów z regionu. Naszym priorytetem jest troska o warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników kreatywnych oraz ich odbiorców. Obecna sytuacja uwidoczniła wrażliwość sektora kultury i sektora kreatywnego oraz pokazała nam brak solidnego systemu wsparcia i zrównoważonego środowiska dla pracowników kultury i twórców.

Europejski profil miasta

Miasto Żylina dąży do tego, aby stać się nowoczesnym miastem europejskim, co stwarza potrzebę zwiększenia udziału w europejskich projektach i sieciach. Częścią Strategii jest lepsze wykorzystanie położenia geograficznego miasta w pobliżu granicy czeskiej i polskiej, a także wzmocnienie i wybudowanie potencjału sektora kultury w celu usprawnienia współpracy międzynarodowej.