22/03/2021

Detaily prihlášky, ktorá posunula Žilinu do finále súťažeZačiatkom februára v konkurencii 8 kandidátskych miest zo Slovenska postúpila Žilina úspešne do 2. kola, spolu s mestami Nitra a Trenčín. Prinášame vám viac detailov z obsahu 60-stranovej prihlášky, ktorá posunula Žilinu do finále súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Ambícia stať sa Európskym hlavným mestom kultúry predstavuje isté zavŕšenie dlhodobých snáh miestnej občianskej spoločnosti a verejných inštitúcií inšpirovať k pestovaniu európskych a demokratických hodnôt. Tieto snahy siahajú až do obdobia deväťdesiatych rokov, kedy si mesto prešlo náročnou ekonomickou a politickou tranzíciou, krízou lokálnej demokracie a etapou extrémizmu, a kultúra sa ukázala ako jeden z hnacích motorov pozitívnej zmeny.

Získanie titulu však neznamená len predstavenie umenia na celoročnom festivale v roku 2026, ale ide o celkovú transformáciu mesta, predefinovanie jeho profilu a etablovanie sa v európskom kontexte. Cieľom projektu je teda posunúť mesto aj v oblasti sociálnej, ekonomickej a urbanistickej. Zároveň s prípravným procesom kandidatúry tiež začalo mesto Žilina pracovať aj na svojej novej kultúrnej stratégii Kreatívna Žilina 2035 zameranej na vytvorenie podmienok pre výrazné zlepšenie kultúrneho a kreatívneho ekosystému mesta.

Prihláška predstavuje plánovaný program pre rok 2026 rozdelený do troch hlavných línií nazvaných Tok prírody, Továreň na budúcnosť a Identita bez hraníc. Vytvorených je vyše 130 kultúrno-umeleckých projektov, pre ilustráciu vyberáme z každej programovej línie jednu kľúčovú tému či zaujímavý projekt.

Žilina je obkolesená troma riekami a dvoma veľkými vodnými nádržami, no voda v meste takmer nie je prítomná. V rámci prvej programovej línie TOK PRÍRODY je tak naplánovaných niekoľko projektov či podujatí, ktoré bližšie sprístupnia vodu občanom, ako napr. Festival Flow spájajúci kultúrne a športové zážitky a prinášajúci svetelné a umelecké inštalácie na brehy Váhu, projekt Plávajúce záhrady, ktorý bude priestorom pre komunitné aktivity a záhradkárstvo v spojení s umeleckými inštaláciami na Vodnom diele, ako aj projekt Raj~čanka so zámerom obnoviť nábrežie rieky pre kultúrne a komunitné aktivity. V jednom z najstarších vodojemov v meste vznikne tiež Environmentálne centrum Bôrik, ktoré bude vodu skúmať v hravých, interaktívnych, imerzívnych výstavách.

Vizualizácia pre Environmentálne centrum Bôrik

V programovej línií TOVÁREŇ NA BUDÚCNOSŤ je jednou z ústredných tém verejný priestor. Vytvorená bude organizácia PASÁ:Ž – Platforma pre architektúru a občiansku participáciu, ktorá bude dejiskom výstav, tvorivých dielní, prednášok a vzdelávacích programov o verejnom priestore v meste. Vznikne tak platforma pre dialóg o architektúre a urbanizme medzi odborníkmi a obyvateľmi mesta. Súčasťou bude aj projekt Kreatívna byrokracia, ktorý hľadá inovatívne spôsoby zlepšovania verejných služieb prostredníctvom tvorivých metód a zapojenia občanov.

V poslednej programovej línií nazvanej IDENTITA BEZ HRANÍC stoja v centre pozornosti príbehy, ktoré tvoria identitu mesta, regiónu a jeho obyvateľov. Jedným z kľúčových je málo známy príbeh Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, dvoch utečencov z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý v roku 1944 dorazili do Žiliny a tajne spísali dokument, ktorý oboznámil svet s masovým vyvražďovaním v nacistických táboroch smrti. Cestu Vrbu a Wetzlera chceme premeniť na celoročnú trasu s pamätnými bodmi, informačnými tabuľami a umeleckými dielami venovanými ich príbehu, ktorá bude skúmať otázky spoločnej identity ale aj osobnej odvahy.

Kľúčovým elementom celého projektu je aktívne zapojenie širokých vrstiev občanov. Plánované sú teda rôznorodé projekty, ktoré dostanú kultúru a umenie bližšie do každodenných životov miestnych obyvateľov, ako napr. Komunitné umelecké centrá v mestských a prímestských častiach, Detské kultúrne centrum pre rodiny s deťmi, umelecký projekt pre zapojenie sociálne znevýhodnených skupín, či projekty aktívne zapájajúce do tvorby umenia obyvateľov z odľahlých regiónov. Zapojenie občanov je dôležité už v prípravnej fáze projektu, a preto projektový tím plánuje na rok 2021 viacero participatívnych aktivít, ako napr. návštevy mestských častí a zmapovanie kultúrnych potrieb v nich, podujatia s názvom Small Talks pre prezentácie projektu miestnym komunitám či program rozvoja projektov medzi tromi partnerskými mestami.

Európske hlavné mesto kultúry má však aj dôležitý európsky rozmer – predstavuje fórum pre diskusiu o najpálčivejších spoločenských a environmentálnych výzvach Európy. Väčšina plánovaných kultúrno-umeleckých projektov tak prepojí Žilinu so zaujímavými európskymi partnermi a prinesie do centra pozornosti aktuálne témy, akými sú klimatická kríza, sloboda prejavu, nárast nacionalizmu, lokálna demokracia, udržateľné pracovné podmienky v kultúre či podpora kreatívnych odvetví.

Prihláška taktiež detailne popisuje aj plán realizácie tohto komplexného projektu – od predpokladaného rozpočtu, kampane pre pritiahnutie európskych návštevníkov a podporu cestovného ruchu v celom regióne, cez navrhovanú organizačnú štruktúru budúcej neziskovej organizácie, až po zoznam veľkých investícií do kultúrnej infraštruktúry mesta a regiónu, ktoré opravia zanedbané či vytvoria nové miesta pre kultúru a umenie, ako pre ich tvorcov tak aj užívateľov.

Prečítajte si viac detailov ku všetkým týmto oblastiam v skrátenej verzii prihlášky.« | »