28/09/2021

Čo prinesie Kultúrna stratégia – Kreatívna Žilina 2035 ?Na 26. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci viacero bodov v náväznosti na kandidatúru mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Jedným z nich je aj Kultúrna stratégia – Kreatívna Žilina 2035.

 

Kreatívna Žilina 2035

Kultúrna stratégia – Kreatívna Žilina 2035 je strategický dokument definujúci víziu udržateľného rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v meste Žilina v období od roku 2021 do roku 2035. Dokument bol spracovaný v kontexte príprav kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a vo väzbe na prípravu strategických a programových dokumentov pre nové programové obdobie 2021 – 2027.

Spracovateľom návrhu stratégie je prípravný tím kandidatúry mesta Žilina na titul Európskeho hlavného mesta kultúry – Žilina Beskydy 2026 v úzkej spolupráci s dotknutými odbormi MÚ a v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste Žiline. Analytickú časť odborne zastrešili výskumní pracovníci zo Žilinskej Univerzity a nezávislí odborníci na jednotlivé oblasti, ktorí pomohli nastaviť aj strategické rámce.

Predložený návrh je výsledkom širokého participatívneho procesu a do tvorby podkladov bola zapojená široká odborná verejnosť zo štátneho, verejného i mimovládneho sektora. Širšia verejnosť mala možnosť zapojiť sa do prípravného procesu pomocou online dotazníka, platformy Mestské zásahy, komunitným mapovaním v mestských častiach alebo cez výskum verejnej mienky.

 

Čo prinesie stratégia mestu Žilina a čo od nej očakávame?

Cieľom strategických opatrení je dosiahnuť, aby Žilina bola v roku 2035 otvorené, inkluzívne a udržateľné mesto so širokou dostupnosťou kultúry, ktorá bude prispievať k zvyšovaniu kvality života všetkých jej obyvateľov. V meste pôsobí pestrá, vitálna a kooperujúca kultúrna scéna, fungujúca v adekvátnych infraštruktúrnych podmienkach a za účasti zanieteného a otvoreného publika tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Je atraktívnou adresou pre kreatívcov naprieč oblasťami sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorí tu nachádzajú ideálne podmienky na sebarealizáciu. Ich prítomnosť mestu prináša rozvojové impulzy v podobe inovácií, na ktorých sa podieľajú v dobre fungujúcej spolupráci s  aktérmi z ďalších sektorov. Vďaka tomu je Žilina značkou rozpoznateľnou v medzinárodnom merítku. Mesto radi navštevujú ľudia zo Slovenska, prihraničného okolia aj z ďalších častí sveta, pretože je centrom euroregiónu s nezameniteľným prírodným bohatstvom, ktoré si môžu vychutnávať vďaka dobre fungujúcim službám a jedinečnej kultúrnej ponuke tvoriacej pridanú hodnotu aj pre ľudí bežne kultúru nevyhľadávajúcich.

 

Strategické oblasti

Stratégia je rozdelená do štyroch strategických oblastí – Kultúrna politika mesta, Inšpiratívne a inovatívne mesto, Identita a kultúrny turizmus, Kultúrne a inkluzívne mesto. Kompletnú Stratégiu rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu v meste Žilina si môžete prečítať tu.

 

Na začiatku roku 2022 bude vypracovaný akčný plán v ktorom budú zadefinované jednotlivé opatrenia a kroky ich implementácie. Príklady možných opatrení vyplývajúcich zo strategického dokumentu sú napríklad – obnova aktivít v kultúrnych domoch, úprava grantového systému, kde by okrem podpory profesionálnych umeleckých aktivít, vznikla aj možnosť podpory kultúrno-komunitných aktivít, rozvojové aktivity v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, podpora vzniku zázemia pre festivaly a veľké podujatia, podpora kultúrneho turizmu a nových turistických produktov, propagácia a tvorba identity mesta cez strategické kultúrne podujatia, účasť v medzinárodných a európskych projektoch, revitalizácia verejného priestoru a tvorba manuálu verejného priestranstva.

 « | »