29/11/2021

Odkrývame náš finálny bid book! #1 Zistite viac o jeho štruktúre a obsahu.Tento mesiac sme odovzdali na Ministerstvo kultúry náš finálny bid book v anglickej verzií, v ktorom sa nachádza viac ako dvojročná práca nášho tímu, desiatky kultúrnych operátorov z regiónu na troch stranách hranice a stovky spolupracovníkov z celej Európy. V najbližších dňoch odovzdáme slovenskú verziu bid-booku, obe verzie následne sprístupníme aj pre verejnosť. Ešte predtým sme sa rozhodli postupne zverejniť základné informácie a najzaujímavejšie projekty a nápady, ktoré sa bid-booku nachádzajú.  


 100 strán  3 programové piliere ⬤ 10 projektových klastrov ⬤ 150+ projektov  500+ partnerov z celej európy
⬤ 36 investičných zámerov v hodnote takmer 100 miliónov eur.


Programové piliere 

Koncept nášho druhého bid-booku sa od prvého nezmenil a program je stále postavený na pôvodných troch tematických pilieroch: » Továreň na budúcnosť ≈ Tok prírody a ∞ Identita bez hraníc. Rozhodnutie poroty o postupe do finále sme vnímali aj ako signál, že náš koncept je životaschopný a na základe spätnej väzby od poroty sme ho ďalej → rozvinuli.

Továreň na budúcnosť 

Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek sú typické príklady miest, ktoré vyrástli spolu so svojím priemyslom. Priemyselná výroba bola živnou pôdou pre vznik osobitných kultúr a zanechala za sebou obrovské hmotné aj nehmotné dedičstvo. Továrne sú dodnes základom urbanistickej štruktúry týchto miest; remeselná výroba, inžiniersky aj podnikateľský duch sú jedným zo zdrojov spoločenského a hospodárskeho kapitálu. Táto špecifická „technická“ mentalita, na ňu naviazané lojality a postoje spoluvytvárajú spoločenské tkanivo každodenného života v priemyselných oblastiach, aj keď si to ich obyvatelia často ani neuvedomujú. Programový pilier Továreň na budúcnosť je zameraný na remeslo, umeleckú produkciu, priemyselné a technické dedičstvo regiónu Beskydy a prepojenie umenia s vedou.

Tok prírody 

Nech sa z centier našich troch miest vydáte ktorýmkoľvek smerom do pol hodiny sa môžete ocitnúť v prírode. V tomto programovom pilieri pracujeme s prírodným okolím, zameriavame sa na reflexiu životného prostredia v prepojení s umeleckou tvorbou a  vzdávame hold okolitým Beskydám. Do programu zapojíme hory, lesy, aj desiatky malých miest a dedín, program rozložíme na celom území, vrátane odľahlých oblastí, takže sa tiež stanú súčasťou európskeho dialógu. Návštevníkom z Európy ponúkneme zážitky z divokej prírody Beskýd a zároveň možnosti vydať sa na kontemplatívnu cestu za umením. Budeme sa venovať tradičnej kultúre a podnecovať jej súčasnú reinterpretáciu. Budeme skúmať protichodné environmentálne a ekonomické záujmy, kriticky preskúmame napätie medzi túžbou prírodu chrániť na jednej a ovládať na druhej strane. Sústredíme sa na tému klimatických zmien, na zvyšovanie ekologického povedomia, podporíme procesy adaptácie našich miest na zmenu klímy, či už prostredníctvom projektov starostlivosti o mestskú zeleň alebo zlepšenie prístupu k vode v meste.

Identita bez hraníc

Ak je kultúra ako zdieľaná tradícia jedným z faktorov utvárania národných identít, potom spoločenskou funkciou súčasného umenia je zasa spochybňovať naše identity, polemizovať o nich a poskytovať nezaujatý pohľad na dejiny. Program v rámci EHMK chápeme aj ako príležitosť lepšie pochopiť našu minulosť, konfrontovať rôzne tabu v našom kolektívnom nevedomí, obzvlášť tie spojené s obdobím vojnového slovenského štátu aj neskorším presadzovaním idey nacionalizmu.Nechceme sa však zaseknúť v minulosti. Titul vnímame nielen ako ako výzvu k polemike s tradičnými predstavami a naratívmi, no najmä ako šancu k hľadaniu nových predstáv o tom, ako by mal svet vyzerať, ako príležitosť prísť s novými víziami. Chceme tiež reflektovať identitu Žiliny ako tranzitného mesta a dopravného uzla a podnecovať európsku mobilitu a interkultúrny dialóg počas celého procesu EHMK. Sme presvedčení, že interkultúrny dialóg je podstatou cestovania a mobility, nielen ich náhodným vedľajším produktom. Náš program je oslavou tohto dialógu. V našom programe sa zameriavame aj na tieto témy a zároveň máme ambíciu stať sa európskym centrom debaty o slobode prejavu a tvorby, či už v médiách alebo v umení a preto budeme taktiež skúmať a testovať slobodu prejavu v rámci umeleckého vyjadrenia.

 

Projektové klastre

Okrem troch programových pilierov sa nachádza v bid-booku aj 30 projektových klastrov → tématických okruhov, ktoré slúžia na prehľadné zaradenie a zobrazenie projektov. Každý programový pilier má 10 klastrov a každý klaster zastrešuje niekoľko podobných projektov, ktoré spolu súvisia. Programové klastre a konkrétne projekty budeme postupne zverejňovať.

 Prepletené mestá  Drotárstvo Živá voda Vrchol kultúry  Okná diverzity  Sloboda slova ⬤ a omnoho viac! 

 

 

Ďalšie projekty

Okrem projektov v troch programových pilieroch, ktorých je dokopy 148 a nachádzajú sa v druhej kapitole prihlášky, sú súčasťou aj projekty ktoré sú špecificky zamerané na zapojenie čo najširšej skupiny obyvateľov, vzdelávanie a budovanie komunity. Tie sú súčasťou kapitoly číslo 4 – Presah. Projekty zamerané špecificky na spoluprácu s ostatnými európskymi mestami sú v kapitole číslo 3 – Európsky rozmer.

 

Investičné zámery 

Zisk titulu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje unikátnu príležitosť mobilizácie zdrojov k vybudovaniu a obnove kultúrnej infraštruktúry v meste a regióne. V rámci projektu Žilina Beskydy 2026 je v celom cezhraničnom regióne pripravených na realizáciu 36 investičných zámerov. Vzniknú mnohé nové stavby (múzea, galérie, filmové štúdio, park, fontány, mestský mobiliár) a veľká časť bude smerovať do rekonštrukcií kultúrnych domov, mestských kín, pamiatok a tiež do obnovy mestkých aj prírodných priestorov (lesopark, nábrežie, námestia a vnútrobloky). Celkový objem investícií je plánovaný na úrovni takmer 100 miliónov eur. Z toho slovenská vláda deklarovala predpokladaný objem investícií do projektov v rámci EHMK 2026 z fondov EÚ na úrovni 40 miliónov eur. Investičné zámery budeme postupne zverejňovať v ďalších článkoch na našom webe. 

 « | »