Otvorená výzva na projekty pre Žilinu 2026

Tím Žilina 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou prihlášky a následne programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026.

Hlavný termín pre podávanie projektov do výzvy bol do 9. augusta 2020. Projekty je však možné podať aj po tomto dátume. Budeme vás kontaktovať niekoľko týždňov po obdržaní vášho projektového zámeru s ďalšími detailmi.

Cieľom otvorenej výzvy je zbierať projektové zámery a mapovať kultúrny potenciál pre následné vytvorenie programovej štruktúry prvej prihlášky Žiliny do súťaže Európske hlavné mesto kultúry 2026.

>> PRIHLÁŠKA <<

Celú prihlášku si môžete vopred pozrieť tu.

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ?

Do výzvy môžu svoje projekty prihlásiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy či jednotlivci.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOV

Program úspešných miest v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry je založený na kultúrnych projektoch reflektujúcich miestne témy, ktoré sú však relevantné v celoeurópskom kontexte a ktoré zapájajú európskych partnerov.

Hľadáme veľké a menšie projekty s lokálnym, regionálnym alebo širším dopadom, no v aktuálnej fáze kandidatúry bude priorita kladená obzvlášť na väčšie projekty a európsku spoluprácu. Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív. Môžu reflektovať minulosť či kriticky pozerať na aktuálny stav, ale mali by hlavne smerovať svoju činnosť do budúcnosti so snahou o zlepšenie aktuálnej situácie. Nie každý projekt musí byť zameraný čisto na umenie, ale mal by nejakým spôsobom zapojiť umelcov a kreatívcov. 

Projekty by mali byť realizované predovšetkým v meste Žilina a jeho okolí. Zapojené však môžu byť aj okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, alebo iné časti žilinského samosprávneho kraja a cezhraničné oblasti. Prípadne môže ísť o medzinárodný projekt, kde sa časť projektu koná aj v inej časti Európy. Všetky projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026.

V tejto fáze prípravy kandidatúry sa kladie väčší dôraz na jasnú dramaturgiu projektov a popis ich aktivít, lokálneho dopadu a potenciálu pre medzinárodnú spoluprácu, ako na detailný rozpočet či produkčný plán. Väčšie investičné zámery nepatria do tejto projektovej výzvy, a preto v prípade vášho záujmu o investičné projekty oslovte priamo tím Žilina 2026 na nižšie uvedených kontaktoch alebo ho prihláste do aktuálne prebiehajúcej výzvy Mestské Zásahy 2026.

PROJEKTOVÉ PRIORITY PRE ŽILINU 2026

Témy projektových zámerov by sa mali dotýkať aspoň jednej z nasledujúcich oblastí:

 • umenie a kultúra
 • demokracia a médiá
 • európske témy, spoločná identita a medzikultúrny dialóg
 • história, kultúrne dedičstvo a identita mesta
 • umenie vo verejnom priestore a urbanizmus
 • kreatívny priemysel, umenie a veda, nové technológie
 • umenie v prírode a environmentálne témy
 • kultúra pre deti, mladých, seniorov a medzigeneračný dialóg
 • zapájanie občanov so sociálnym znevýhodnením do kultúry a umenia
 • vzdelávanie v kultúre a umení
 • cestovný ruch a kultúrny turizmus
 • šport a jeho prepojenie s umením
 • komunitný rozvoj, kultúra na sídliskách, v mestských častiach či v obciach

Môže ísť napríklad o vznik komunitného umeleckého projektu na sídliskách, založenie makerspace dielní na školách, rozbehnutie nového festivalu, organizovanie výstavy alebo koncertu s európskymi umelcami, prípravu vzdelávacích aktivít pre deti a mladých, konferencie, umelecké workshopy, tvorivé pobyty európskych umelcov a výmena skúseností, či inovatívny program prepájajúci miestne firmy s kreatívcami. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Projektové zámery budú hodnotené na základe nasledujúcich kritérií, špecifických pre projekt Európske hlavné mesto kultúry.

> Kvalitný kultúrny a umelecký obsah:

 • jasná a zrozumiteľná umelecká vízia a stratégia kultúrneho programu, kvalita a rozmanitosť navrhovaných aktivít; 
 • inovatívnosť projektu alebo schopnosť kombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné umelecké formy s novými a experimentálnymi kultúrnymi prejavmi;
 • zapojenie miestnych umelcov a kultúrnych organizácií do prípravy a implementácie programu;
 • súlad s prioritami a programovými líniami Žilina 2026.

> Európsky rozmer:

 •   medzikultúrny dialóg a zdôrazňovanie spoločných aspektov európskych kultúr; 
 •   reflektovanie aktuálnych celoeurópskych tém a trendov;
 •   spolupráca s európskymi partnermi a umelcami.

> Širší dosah a participácia obyvateľov:

 • počet obyvateľov zasiahnutých daným projektom a ich zapojenie do prípravy a realizácie aktivít;
 • vytvorenie príležitostí pre zapojenie rozmanitých skupín obyvateľov, predovšetkým mladých ľudí, seniorov, marginalizovaných a znevýhodnených občanov, vrátane menšín, ľudí so zdravotným znevýhodnením, či odľahlé komunity.

> Rozvoj publika a kultúrneho a kreatívneho sektora:

 • spolupráca v rámci kultúrneho sektora a dopad projektu na rozvoj kultúrneho a kreatívneho sektora v meste a v regióne;
 • prepojenie rôznych metód, presah do vedeckého, ekonomického a sociálneho sektora, umiestnenie aktivít do nezvyčajných lokácií, s celkovým cieľom rozvoja publika pre kultúrny sektor.

> Realizovateľnosť a udržateľnosť:

 • realizovateľnosť projektového zámeru a schopnosť žiadateľa projekt realizovať;
 • postavenie projektov na dlhodobo udržateľnom modeli fungovania, nielen vytvorenie aktivít na jeden rok, počas ktorého má mesto titul.ň

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM A ĎALŠIE KROKY

Hlavný termín pre podávanie projektov do výzvy bol do 9. augusta 2020. Projekty je však možné podať aj po tomto dátume.

Následne v priebehu mesiaca august bude tím Žilina 2026 spolu s členmi Programovej rady spracovávať všetky prijaté projektové zámery. Výsledné programové zameranie spolu s pár vybranými projektmi budú odprezentované na Mestskej konferencii Žilina 2026, ktorá sa uskutoční v prvej polovici septembra.

Po spracovaní projektových zámerov vás budeme emailom kontaktovať s otázkami a prípadnými odporúčaniami, akým smerom váš projektový zámer posunúť ďalej, ak v jeho aktuálnej forme nebude vyhovovať potrebám prihlášky Žiliny. V prípade, že Žilina postúpi do 2. kola výberového procesu, bude budúci rok znova príležitosť prihlásiť ďalšie projekty alebo revidovať už prijaté projekty. 

Prihlásením vášho projektového zámeru do tejto výzvy akceptujete, že spracujeme vaše osobné údaje v súlade s nariadeniami GDPR, a taktiež, že informácie o vašom projektovom zámere môžeme ďalej prezentovať, transformovať či spájať s ďalšími zámermi podľa potreby kandidatúry a realizácie projektu Žilina 2026.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať tím Žilina 2026 na info@zilina2026.eu alebo +421 918 472 332.

 

>> PRIHLÁŠKA <<