Europejska Stolica Kultury jest jedną z najstarszych i najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej  w obszarze kultury. W ciągu ponad 30 lat tytuł Europejska stolica Kultury był udzielony ponad 60 miastom europejskim, w roku 2026 tytuł ten uzyska jedno miasto słowackie i jedno fińskie

Žilina, jako jedno z miast słowackich planuje zgłosić swoją kandydaturę a w ramach możliwości rozszerzenia obszarów działania swojego programu w okolicznych regionach, podjęła decyzją o wspólnej kandydaturze z miastami Frýdek-Místek i Bielsko-Biała oraz wsparciu współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Beskidy. Wspólnymi siłami chcemy wytworzyć wyjątkowy program z mocnym akcentem europejskim, przekraczającym granice pojedynczych państw.

Zdecydowaliśmy się na taką formę współpracy, ponieważ wierzymy, że za pośrednictwem współpracy transgranicznej w obszarze kultury, przemysłu kreatywnego oraz promocji wspólnej destynacji Beskid, umożliwi to dostać nasze miasta i regiony z peryferii na światło dzienne w skali europejskiej. Podobny profil przyrodniczy i przemysłowy miast, związane z tym wyzwania polityki publicznej czy rozwijająca się infrastruktura transportowa to tylko niektóre z kilku elementów, które wpływają na zacieśnienie naszych relacji.

Dla Was, miejscowych operatorów kultury współpraca w ramach tej unikalnej inicjatywy stworzy wyjątkowe możliwości  do promocji własnych działań, poznania potencjonalnych partnerów,  zaangażowania się do projektów o zasięgu europejskim, znalezienia nowej publiczności lub finansowania swoich planowanych projektów.   .

Na aktualnym etapie kandydatury przygotowujemy program i wniosek aplikacyjny do 1 tury  procesu wyboru kandydata z terminem złożenia wniosku  aplikacyjnego do 15.12. 2020. chcemy identyfikować potencjonalnych partnerów, którzy są zainteresowani  rozwijaniem wyjątkowych projektów kulturowych o wymiarze europejskim.

Zaangażujcie się poprzez swoje projekty do otwartego naboru na składanie wniosków projektowych, które mogą się stać częścią aplikacji, a następnie programu Žiliny jako Europejskiej Stolicy kultury w 2026 roku.

Celem otwartego  naboru jest zgromadzenie zamiarów projektowych i mapowanie potencjału kulturowego w miastach Žilina, Frýdek-Místek  i Bielsko-Biała w celu stworzenia struktury programu pierwszgo wniosku aplikacyjnego Žiliny do konkursu Europejska Stolica Kultury 2026.

Nabór jest otwarty do 15. 9. 2020.

>> ZGŁOSZENIE <<

Tutaj możesz wyświetlić całą aplikację z wyprzedzeniem.

Do kogo jest skierowany nabór?

Do konkursu mogą zgłosić swoje projekty instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe, frimy lub  pojedyncze osoby z miasta Bielsko-Biala i okolic.

Podstawowa charakterystyka projektów

Konkurs jest skierowany do instytucji kulturowych, gmin, organzacji pozarządowych, frim lub pojedynczych osób z miasta Bielsko-Biala i okolice, które mogą składaś wnioski projektowe.

Poszukujemy dużych i mniejszych projektów o oddziaływaniu lokalnym, regionalnym lub szerszym, ale na obecnym etapie kandydowania pierwszeństwo będą miały przede wszystkim większe projekty i projekty skierowane na współpracę europejską. Projekty powinny być nowe lub stanowić rozszerzenie istniejących inicjatyw, mające na celu wspieranie rozwoju lokalnej sceny kulturalnej lub wspieranie współpracy międzysektorowej i transgranicznej.

Projekty powinny być realizowane głównie na terenie miasta Žilina, Frydek-Mistek, Bielsko-Biała i ich okolic. Alternatywnie może to być projekt międzynarodowy, w którym część projektu odbywa się w innej części Europy. Wszystkie projekty powinny być realizowane w okresie od 2022 do 2026 roku.

W tej fazie przygotowywania kandydatury większy nacisk jest kładziony na jasną dramaturgię projektów i opis ich działań, lokalny wpływ i potencjał współpracy międzynarodowej, niż na szczegółowy budżet czy plan produkcji. Plany inwestycyjne nie są objęte tym konkursem, więc w razie zainteresowania o projekty inwestycyjne  należy  skontaktować się  bezpośrednio z lokalnym koordynatorem.

Priorytety projektów dla Žiliny 2026

Tematy wniosków projektowych  powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów:

 • sztuka i kultura
 • demokracja i media
 • kwestie europejskie, wspólna tożsamość i dialog międzykulturowy
 • historia, dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta
 • sztuka w przestrzeni publicznej i urbanistyka
 • przemysł kreatywny, sztuka i nauka, nowe technologie
 • sztuka w przyrodzie i tematy środowiskowe
 • kultura dla dzieci, młodzieży, osób starszych i dialog międzypokoleniowy
 • kultura i sztuka dla grup defaworyzowanych społecznie
 • edukacja w zakresie kultury i sztuki
 • ruch turystyczny i turystyka kulturowa
 • sport i jego związek ze sztuką
 • rozwój społeczności, kultura na osiedlach, w obszarach miejskich lub gminach

Kryteria oceny wniosków

Wnioski będą oceniane na podstawie następujących kryteriów, charakterystycznych  dla projektu Europejska Stolica Kultury.

> Wysokiej jakości treści kulturalne i artystyczne:

 • jasna i spójna wizja artystyczna i strategia programu kulturowego, jakość i różnorodność proponowanych działań;
 • innowacyjność projektu lub umiejętność łączenia lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycyjnych form sztuki z nowymi i eksperymentalnymi formami wyrazu kulturowego;
 • zaangażowanie lokalnych artystów i organizacji kulturalnych w przygotowanie i wdrożenie programu;
 • zgodność z priorytetami i liniami programowymi Žilina Beskidy 2026.

> Wymiar europejski:

 • dialog międzykulturowy i nacisk na wspólne aspekty kultur europejskich;
 • odzwierciedlanie aktualnych ogólnoeuropejskich trendów i bieżącą tematykę europejską;
 • współpraca z partnerami europejskimi i artystami.

> Szerszy zasięg i udział mieszkańców:

 • liczba mieszkańców, na których projekt ma wpływ, oraz ich zaangażowanie w przygotowanie i realizację działań;
 • tworzenie możliwości dla zaangażowania szerokich kręgów społeczeństwa — w szczególności dla osób młodych, seniorów, osób zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnym położeniu, w tym mniejszości, osób niepełnosprawnych i społeczności

> Rozwój publiczności oraz sektora kreatywnego i kulturowego:

 • współpraca w ramach sektora kulturowego I wpływ projektu na rozwój sektora kulturowego I kreatywnego w mieście I w regionie;
 • połączenie różnych metod, przenikanie do sektora gospodarczego, naukowego I społecznego, umiejscowienie działań do nietypowych lokalizacji w celu rozwoju publiczności dla sektora kulturowego.

> Wykonalność i trwałość:

 • Wykonalność idei projektu I zdolność wnioskodawcy do realizacji projektu;
 • Oparcie projektu o długofalowo trwały model funkcjonowania nie tylko w celu wytworzenia działań na jeden rok, podczas którego Miasto uzyska tytuł.

 Harmonogram czasowy I kolejne kroki

Termin zamknięcia naboru wniosków upływa 15. 9. 2020.

Przed tym terminem macie możliwość wziąć udział w Konferencji Miejskiej Žilina 2026, Žilinie. Tam będzie okazja do poznania lokalnych i międzynarodowych partnerów ze swoimi projektami, do nawiązania współpracy lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji o programowym ukierunkowaniu kandydatury Žiliny.

Po opracowaniu wniosków projektowych będziemy kontaktować się z  Wami za pośrednictwem e-mailu z pytaniami lub ewentualnymi zaleceniami, w jakim kierunku  poprowadzić Wasz projekty, jeżeli w aktualnym stanie nie będzie dopowiadał wymaganiom zgłoszeniu Žiliny.  W razie gdy Žilina W przypadku awansu Žiliny do drugiego koła selekcji, w przyszłym roku pojawi się następna okazja do zgłaszania kolejnych projektów lub weryfikacji już zatwierdzonych projektów.

Składając  Wasz wniosek projektowy, wyrażacie zgodę na na przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, a także na to, że możemy dalej przedstawiać, przekształcać lub łączyć informacje o Waszym wniosku projektowym zgodnie z potrzebami kandydatury i realizacji projektu Žilina 2026

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem Žiliny 2026 na info@zilina2026.eu lub +421 918 472 332.

>> ZGŁOSZENIE <<