Európske hlavné mesto kultúry je jednou z najznámejších a najdlhšie prebiehajúcich iniciatív Európskej únie v oblasti kultúry. Za vyše 30 rokov bol titul Európske hlavné mesto kultúry udelený vyše 60 európskym mestám, v roku 2026 získa tento titul jedno slovenské a jedno fínske mesto.

Žilina ako jedno zo slovenských miest plánuje svoju kandidatúru a v rámci možnosti rozšírenia oblasti pôsobnosti svojho programu aj na okolité regióny sa rozhodla pre spolukandidatúru s mestami Frýdek-Místek a Bielsko-Biała a pre posilnenie cezhraničnej spolupráce v rámci Euroregiónu Beskydy. Spoločne chceme vytvoriť výnimočný kultúrny program so silným európskym rozmerom presahujúcim hranice jednotlivých štátov.

Pre túto spoluprácu sme sa rozhodli, pretože veríme, že prostredníctvom cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a propagácie spoločnej destinácie Beskýd môžeme posunúť naše mestá a regióny z periférie do centra pozornosti v celoeurópskom meradle. Podobné prírodné a priemyselne profily mesta, súvisiace výzvy v oblasti verejnej politiky či rozvíjajúca dopravná infraštruktúra sú pár z viacerých faktorov, ktoré majú vplyv na posilnenie našich vzťahov.

Pre lokálnych kultúrnych operátorov prináša spolupráca v rámci tejto iniciatívy unikátnu príležitosť pre propagáciu vašich vlastných aktivít, spoznanie potenciálnych partnerov, zapojenie sa do projektov s európskym dopadom, nájdenie nového publika či financovanie svojich plánovaných projektov.

V momentálnej fáze kandidatúry pripravujeme program a prihlášku do 1. kola výberového procesu s termínom podania do 15.12. 2020. Chceme identifikovať potenciálnych partnerov, ktorí majú záujem rozvíjať s nami výnimočné kultúrne projekty s európskym presahom.

Zapojte svoje projekty do Otvorenej výzvy pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou prihlášky a následne programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026.

Cieľom otvorenej výzvy je zbierať projektové zámery a mapovať kultúrny potenciál v rámci miest Žilina, Frýdek-Místek a Bielsko-Biała pre následné vytvorenie programovej štruktúry prvej prihlášky Žiliny do súťaže Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Výzva je otvorená do 15. 9. 2020.

>> PRIHLÁŠKA <<

Celú prihlášku su môžete pozrieť vopred tu.

Pre koho je výzva určená?

Do výzvy môžu svoje projekty prihlásiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy či jednotlivci z mesta Frýdek-Místek / Bielsko-Biała a okolia.

Základná charakteristika projektov

Program úspešných miest v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry je založený na kultúrnych projektoch reflektujúcich miestne témy, ktoré sú však relevantné v celoeurópskom kontexte a ktoré zapájajú európskych partnerov.

Hľadáme veľké a menšie projekty s lokálnym, regionálnym alebo širším dopadom, no v aktuálnej fáze kandidatúry bude priorita kladená obzvlášť na väčšie projekty a európsku spoluprácu. Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív, so zámerom podpory rozvoja lokálnej kultúrnej scény alebo podpory medzisektorovej a cezhraničnej spolupráce. 

Projekty by mali byť realizované predovšetkým v meste Žilina, Frýdek-Místek, Bielsko-Biała a ich okolí. Prípadne môže ísť o medzinárodný projekt, kde sa časť projektu koná aj v inej časti Európy. Všetky projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026.

V tejto fáze prípravy kandidatúry sa kladie väčší dôraz na jasnú dramaturgiu projektov a popis ich aktivít, lokálneho dopadu a potenciálu pre medzinárodnú spoluprácu, ako na detailný rozpočet či produkčný plán. Investičné zámery nepatria do tejto projektovej výzvy, a preto v prípade vášho záujmu o investičné projekty oslovte priamo svojho lokálneho koordinátora.

Projektové priority pre Žilinu 2026

Témy projektových zámerov by sa mali dotýkať aspoň jednej z nasledujúcich oblastí:

 • umenie a kultúra
 • demokracia a médiá
 • európske témy, spoločná identita a medzikultúrny dialóg
 • história, kultúrne dedičstvo a identita mesta
 • umenie vo verejnom priestore a urbanizmus
 • kreatívny priemysel, umenie a veda, nové technológie
 • umenie v prírode a environmentálne témy
 • kultúra pre deti, mladých, seniorov a medzigeneračný dialóg
 • kultúra a umenie pre sociálne znevýhodnené skupiny
 • vzdelávanie v kultúre a umení
 • cestovný ruch a kultúrny turizmus
 • šport a jeho prepojenie s umením
 • komunitný rozvoj, kultúra na sídliskách, v mestských častiach či v obciach

Kritériá hodnotenia projektových zámerov

Projektové zámery budú hodnotené na základe nasledujúcich kritérii, špecifických pre projekt Európske hlavné mesto kultúry.

> Kvalitný kultúrny a umelecký obsah:

 • jasná a zrozumiteľná umelecká vízia a stratégia kultúrneho programu, kvalita a rozmanitosť navrhovaných aktivít; 
 • inovatívnosť projektu alebo schopnosť kombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné umelecké formy s novými a experimentálnymi kultúrnymi prejavmi;
 • zapojenie miestnych umelcov a kultúrnych organizácií do prípravy a implementácie programu;
 • súlad s prioritami a programovými líniami Žilina Beskydy 2026.

> Európsky rozmer:

 • medzikultúrny dialóg a zdôrazňovanie spoločných aspektov európskych kultúr; 
 • reflektovanie aktuálnych celoeurópskych tém a trendov;
 • spolupráca s európskymi partnermi a umelcami.

> Širší dosah a participácia obyvateľov:

 • počet obyvateľov zasiahnutých daným projektom a ich zapojenie do prípravy a realizácie aktivít;
 • vytvorenie príležitostí pre zapojenie rozmanitých skupín obyvateľov, predovšetkým mladých ľudí, seniorov, marginalizovaných a znevýhodnených občanov, vrátane menšín, ľudí so zdravotným znevýhodnením, či odľahlé komunity.

> Rozvoj publika a kultúrneho a kreatívneho sektora:

 • spolupráca v rámci kultúrneho sektora a dopad projektu na rozvoj kultúrneho a kreatívneho sektora v meste a v regióne;
 • prepojenie rôznych metód, presah do vedeckého, ekonomického a sociálneho sektora, umiestnenie aktivít do nezvyčajných lokácií, s celkovým cieľom rozvoja publika pre kultúrny sektor.

> Realizovateľnosť a udržateľnosť:

 • realizovateľnosť projektového zámeru a schopnosť žiadateľa projekt realizovať;
 • postavenie projektov na dlhodobo udržateľnom modeli fungovania, nielen vytvorenie aktivít na jeden rok, počas ktorého má mesto titul.

Časový harmonogram a ďalšie kroky

Termín ukončenia výzvy pre podávanie projektových zámerov je 15. 9. 2020.

Pred týmto termínom máte možnosť zúčastniť sa Mestskej konferencie Žilina 2026, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. – 9. 9. 2020 v Žiline. Tu budete mať možnosť spoznať lokálnych a medzinárodných partnerov zapojených so svojimi projektmi, nadviazať spolupráce či dozvedieť sa viac o programovom zameraní kandidatúry Žiliny.

Po spracovaní projektových zámerov vás budeme emailom kontaktovať s otázkami a prípadnými odporúčaniami, akým smerom váš projektový zámer posunúť ďalej, ak v jeho aktuálnej forme nebude vyhovovať potrebám prihlášky Žiliny. V prípade, že Žilina postúpi do 2. kola výberového procesu, bude budúci rok znova príležitosť prihlásiť ďalšie projekty alebo revidovať už prijaté projekty. 

Prihlásením vášho projektového zámeru do tejto výzvy akceptujete, že spracujeme vaše osobné údaje v súlade s nariadeniami GDPR, a taktiež, že informácie o vašom projektovom zámere môžeme ďalej prezentovať, transformovať či spájať s ďalšími zámermi podľa potreby kandidatúry a realizácie projektu Žilina 2026.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať lokálneho koordinátora – pre Frýdek-Místek pán Rostislav Hekera, pre Bielsko-Biała pani Anna Zgierska, annazgierska@um.bielsko.pl, alebo priamo tím Žilina 2026 na info@zilina2026.eu.

 

>> PRIHLÁŠKA <<